دستگاه عصبی
علت نهایی ،رفتار واکنشها و عملکرد سیستم عصبی است. این سیستم عصبی است که رفتارهای مختلف را راه اندازی می.کند دستگاه عصبی از سلول های عصبی و سلولهای غیر عصبی تشکیل شده است. سلولهای عصبی همان نورون ها هستند و سلول های غیر عصبی را گلیا مینامند واحد زیربنایی دستگاه عصبی، یاخته تخصص یافته ای به نام نورون است. در واقع این نورون ها هستند که با عملکرد خود باعث رفتار میشوند.
نورون و عصب
انواع نورون موجود در دستگاه عصبی عبارت اند از:
1 نورون محلی اکثر نورون ها از این نوع هستند و کار آن ها پیام رسانی به نورونهای مجاور خود است.
2 نورونهای درشت نورونهایی هستند که می توانند با نقاط دور از خود مبادله اطلاعات .کنند این نورونها در اندازه ها و شکلهای گوناگون هستند اما ویژگیهای همسانی دارند.

اجزای نورون و کارکرد ها
1- دندریت ← دریافت اطلاعات اجزای
2- جسم سلولی (جسم یاخته) ← پردازش اطلاعات

3- اکسون ← انتقال اطلاعات
4- پایانه سیناپسی ← ترشح انتقال دهنده عصبی
نکته: برخی از آکسونها دارای غلافی هستند که به آن میلین می گویند.

وظایف میلین
1- افزایش سرعت انتقال اطلاعات 2- افزایش حجم انتقال اطلاعات

انواع نورون بر اساس کارکرد عمومی
 1 نورونهای حسی (آوران) این نورون ها تکانه عصبی را از گیرندههای حسی به دستگاه عصبی مرکزی انتقال میدهند، در واقع گیرنده های حسی سلول های تخصص یافته در اندامهای حسی عضلات پوست و مفصل هستند که تغییرات فیزیکی و شیمیایی را دریافت و آنها را به تکانه هایی تبدیل میکنند که از نورون های حسی میگذرند.
2 نورونهای حرکتی (وایران) این نورونها پیامها را از مغز و نخاع به اعضای پاسخ دهنده و عمدتاً به عضلات و قدمها می برند.
3 نورونهای میانجی (واسط این دسته از نورونها پیامهای نورونهای حسی را دریافت میکنند و تکانه ها را به سایر نورونهای میانجی با نورونهای حرکتی میفرستند.

نکته 1: نورونهای میانجی فقط در مغز، چشم و نخاع هستند. نکته : طول آکسون نخاعی بیشتر از آکسون مغزی است.
نکته 2:طول آکسون نخاعی بیشتر از آکسون مغزی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *