احساس

«احساس»

فرایندهای حسی نقش اصلی خصوصیات چهره این است که به ما امکان میدهد جهان را حس کنیم. فرایند تبدیل انرژی فیزیکی به انرژی الکتروشیمیایی، نیروگردانی است. در واقع نیروگردانی پتانسیل عملی ایجاد میکند که اطلاعات مربوط به محرک را به وسیله دستگاه عصبی به مغز میفرستد. اطلاعات پس از رسیدن به مغز به ناحیه مشخص در قشر مغز منتقل میشوند و مغز از طریق ادراک به احساس معنا میدهد. ... ادامه مطلب

توانایی های نوزاد

ویلیام جیمز در اوایل سده نوزدهم اظهار داشت که نوزاد دنیا را به صورت صحنه ی آشفته ای از صوت و تصویر تجربه میکند. بینایی تنها دستگاهی که در هنگام تولد کامل نیست بینایی است. نوزادان از دقت بینایی کمتری برخوردارند، بسیار نزدیک بین هستند و توانایی آنها در تغییر نقطه ی تمرکز چشم محدود است کودک در دو ماهگی میتواند به خوبی یک بزرگسال ببیند. ... ادامه مطلب

وراثت و رفتار

وراثت و رفتار ژنتیکه روشی برای وراثت شناسی است. رشته وراثت شناسی رفتاری: رشته ای است مرکب از روشهای وراثت شناسی در روان شناسی که در بررسی شیوه ی به ارث رسیدن ویژگی های رفتاری به کار میرود. ... ادامه مطلب

دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه غده های درون ریز عملکرد دستگاه غده درون ریز کندتر از دستگاه عصبی است که به صورت غیر مستقیم و به کمک مواد شیمیایی به نام هورمون بر مجموعه فعالیتهای سلول ها در سراسر بدن تأثیر میگذارد و هورمونها را به داخل خون میریزد دستگاه غدد درون ریز در کنترل هیپوتالاموس است. ... ادامه مطلب

دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه عصبی خودمختار دستگاه خود مختار غده های درون ریز ماهیچه های ،صاف قلب و عروق خونی و پوشش درونی معده و روده را اداره می کند دستگاه عصبی خود مختار شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که اثرات متضاد دارند. ... ادامه مطلب
دستگاه عصبی مرکزی

دستگاه عصبی مرکزی

The WordPress post "دستگاه عصبی مرکزی" explores the central nervous system, highlighting its key features, advantages, and unique qualities. This informative piece delves into the intricate workings of the central nervous system, explaining its crucial role in transmitting signals throughout the body. Discover the remarkable benefits of having a well-functioning central nervous system, including enhanced coordination, quick reflexes, and efficient communication between various body parts. Gain valuable insights into the distinctive qualities of the central nervous system, such as its ability to adapt and learn, making it a fundamental component of our overall well-being. Delve into this captivating WordPress post to unravel the mysteries of the intricate "دستگاه عصبی مرکزی" and its significance in our daily lives. ... ادامه مطلب

خصوصیات دستگاه عصبی

Unveiling the Marvel of the Nervous System: Exploring its Key Attributes, Benefits, and Unique Characteristics" Discover the incredible world of the nervous system in our latest WordPress post, "خصوصیات دستگاه عصبی". Dive into its pivotal features, including its intricate network of neurons and their remarkable ability to transmit messages throughout the body. Gain insights into the advantages this complex system offers, from controlling bodily functions to facilitating communication between body and mind. Delve into its distinctive qualities, such as adaptability and plasticity, which enable us to learn, grow, and adapt to our environment. Embark on this captivating journey to unravel the secrets of the remarkable nervous system and witness its extraordinary contributions to our everyday lives. ... ادامه مطلب
تأثیر داروها بر انتقال دهنده های عصبی

تأثیر داروها بر انتقال دهنده های عصبی

Title: Unveiling the Impact of Medications on Neurotransmitters Summary: Dive into the fascinating world of neurology with our latest WordPress post, "تأثیر داروها بر انتقال دهنده های عصبی" (The Impact of Medications on Neurotransmitters). This captivating article sheds light on the vital features, advantages, and distinctive qualities of how drugs affect the function and transmission of neurotransmitters in our brain. Explore the underlying mechanisms that drive the intricate relationship between medications and our nervous system, gaining valuable insights into the role of these compounds in managing neurological disorders and enhancing overall well-being. Don't miss out on this concise and engaging read, taking you on a unique journey through the profound influence of drugs on our neural signals. ... ادامه مطلب

پیکهای عصبی انتقال دهنده های عصبی و گیرنده های عصبی

پیکهای عصبی (انتقال دهنده های عصبی) و گیرنده های عصبی بعضی پیکها در جاهایی از دستگاه عصبی نقش بازدارنده و در جاهای دیگر نقش تحریکی دارند؛ بیش از هفتاد نوع پیک عصبی شناسایی شده اند. (ا) استیل کولین (ACH) فراوان است عبارت اند از: (۱) در جایی از پیش مغز ... ادامه مطلب

سیناپس

سیناپساکسون در انتهای خود شاخه شاخه میشود که در انتهای هر یک برآمدگی کوچکی به نام پایانه سینایسی است پایانه سیناپسی در واقع با نورونی که آن را تحریک میکند تماس ندارد بلکه بین پایانه سیناپس و جسم یاخته یا دندریت نورون ،گیرنده فاصله کوتاهی است این پیوندگاه را سیناپس ... ادامه مطلب

نحوه ایجاد تکانه ی عصبی

نحوه ایجاد تکانه ی عصبی پتانسیل عمل اطلاعات در طول نورون به صورت تکانهای شیمیایی الکتریکی یا همان تکانه عصبی به نام پتانسیل عمل حرکت میکند و این تکانه از مناطق دندریتی به سوی انتهای آکسون میرود هر پتانسیل عمل حاصل رفت و آمد مولکولهای دارای بار برقی به نام ... ادامه مطلب

نورون و عصب

دستگاه عصبی علت نهایی ،رفتار واکنشها و عملکرد سیستم عصبی است. این سیستم عصبی است که رفتارهای مختلف را راه اندازی می.کند دستگاه عصبی از سلول های عصبی و سلولهای غیر عصبی تشکیل شده است. سلولهای عصبی همان نورون ها هستند و سلول های غیر عصبی را گلیا مینامند واحد ... ادامه مطلب

کنترل ترس

راهکارها و روش‌ها برای مقابله با ترس و اضطراب مقدمه: ترس و اضطراب احساساتی هستند که بسیاری از افراد در زندگی روزمره‌شان با آن‌ها روبرو می‌شوند. ترس می‌تواند از انواع مختلفی باشد، از جمله ترس از ارتفاع، ترس از حیوانات، ترس از عمل جراحی، ترس از عمومیت و بسیاری موارد ... ادامه مطلب

ماهیت روانشناسی

تعریف روانشناسی: روانشناسی را علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی معرفی کرده اند، در بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی ماهیت سه اصطلاح کلیدی علم و رفتار و فرایندهای ذهنی تعریف شود و مورد توجه قرار گیرد. روانشناسی به عنوان یک علم: برای مشاهده، توصیف، پیش بینی، یا روشن کردن رفتار از ... ادامه مطلب