نحوه ایجاد تکانه ی عصبی

پتانسیل عمل اطلاعات در طول نورون به صورت تکانهای شیمیایی الکتریکی یا همان تکانه عصبی به نام پتانسیل عمل حرکت میکند و این تکانه از مناطق دندریتی به سوی انتهای آکسون میرود هر پتانسیل عمل حاصل رفت و آمد مولکولهای دارای بار برقی به نام یون به درون و بیرون نورون است. توازن الکتریکی مثبت و منفی داخل و بیرون تورون به وسیله تلمبه ها و مجراهای یونی صورت میگیرد غشای یاخته عصبی نیمه تراوا ،است، به این معنی که تنها برخی از مواد شیمایی به سادگی از آن رد میشوند و بعضی دیگر تا مجرای یونی باز نشود نمی توانند از آن عبور کنند.
نکته 1: یونهای دارای بار الکتریکی عبارت اند از سدیم (+NA) پتاسیم (K)، کلسیم (+CA) و کلر (CL)
نورون دو وضعیت دارد: ۱ حالت استراحت که آن را نورون آرام نیز مینامند تلمبه های یونی بار الکتریکی درون و بیرون نورون را به صورت نامتوازن نگه میدارند. این نامتوازن بودن الکتریکی را پلاریزه یا قطبی شدن مینامند -۲ حالت فعالیت که یونهای سدیم به درون نورون سرازیر می شوند و ایجاد حالت د پلاریزه یا ناقطبی شدن میکنند این فرایند ناقطبی شدن در طول آکسون تکرار میشود و تکانه عصبی را شکل میدهد. نکته : در حالت قطبی شدن درون نورون بار منفی بیشتر از بیرون آن پیدا میکند و یونهای پتاسیم مثبت و کلر منفی درون آن قرار دارند.
یعنی در خارج از غشای نورون، سدیم بیشتری نسبت به داخل آن وجود دارد و بار الکتریکی بیرون غشا بیشتر از درون آن مثبت است. نکته ۱۰ در حالت ناقطبی شدن برخلاف حالت قطبی شدن با سرازیر شدن سدیم بار مثبت درون نورون، بیشتر میشود. نکته :۱۱ داروهای بی حس کننده از باز شدن مجراهای سدیم جلوگیری میکنند و در نتیجه پتانسیل عمل ایجاد نمیشود و پیامهای حسی به مغز نمی رسد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *