دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه عصبی خودمختار دستگاه خود مختار غده های درون ریز ماهیچه های ،صاف قلب و عروق خونی و پوشش درونی معده و روده را اداره می کند دستگاه عصبی خود مختار شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که اثرات متضاد دارند. ... ادامه مطلب