رمزگردانی حسی

رمزگردانی حسی هر دستگاه حسی باید ابتدا انرژی فیزیکی ویژه خود را به نحوی به علائم الکتریکی تبدیل کند تا این علائم بتوانند نهایتاً به مغز راه یابد. این فرایند را تبدیل نیرو نامیده اند عمل تبدیل نیرو توسط یاخته های ویژه ی اندام حسی به نام گیرنده انجام میگیرد ... ادامه مطلب
نواحی قشر مخ

مناطق قشر مخ

Unveiling the Enigmatic World of Brain Lobes: A Fascinating Insight into the Cortex's Regions" Our latest WordPress post, "مناطق قشر مخ," dives deep into the pivotal features, advantages, and distinctive qualities of these cerebral structures. We unravel the secrets of the human brain, exploring the numerous lobes that make it unique. Discover how each lobe contributes to our cognition, perception, and behavior, shedding light on the intricate workings of our minds. Join us on this captivating journey of knowledge as we unlock the mysteries of "مناطق قشر مخ" and gain a greater appreciation for the wonders within us. Exploring the Intricate Layers of the Mind's Cortex: Discover the Fascinating World of 'مناطق قشر مغز' on WordPress" Step into the realm of 'مناطق قشر مغز' with our captivating WordPress post. Delve deep into the fundamental structures of the brain's cortex, unraveling its pivotal features, advantages, and distinctive qualities. Explore how these intricate regions shape our perception, cognition, and intricate human experiences. With vivid illustrations and insightful explanations, enhance your understanding of the brain's cortex like never before. Don't miss this fascinating journey into the depths of the mind - a truly enlightening and enriching experience awaits you! ... ادامه مطلب

سیناپس

سیناپساکسون در انتهای خود شاخه شاخه میشود که در انتهای هر یک برآمدگی کوچکی به نام پایانه سینایسی است پایانه سیناپسی در واقع با نورونی که آن را تحریک میکند تماس ندارد بلکه بین پایانه سیناپس و جسم یاخته یا دندریت نورون ،گیرنده فاصله کوتاهی است این پیوندگاه را سیناپس ... ادامه مطلب

گیلیا (یاخته عصبی)

گیلیا (یاخته غیر عصبی) علاوه بر نورونها مملو از یاخته های غیر عصبی به نام گلیا است که در میان نورونها پراکنده اند و غالبا آنها را احاطه می کنند گلیاها وظیفه حفاظت از سیستم عصبی را بر عهده دارند نسبت تعداد یاخته های گلیا به نورونها ۹ به ۱ ... ادامه مطلب