دستگاه عصبی مرکزی

Central nervous system


دستگاه عصبی مرکزی

۱پیاز مغز تیره بصل النخاع) بخشی از نخاع در محل ورود به جمجمه کمی قطورتر میشود و پیاز مغز تیره نام دارد. وظایف آن عبارت اند از: (۱) نظارت بر تنفس (۲) نظارت بر بعضی بازتابهای حفظ حالت ایستاده (۳ در همین محل رشتههای اصلی اعصابی که از نخاع می آیند، به صورت ضربدری در می آیند؛ طوری که سمت راست مغز با سمت چپ بدن و سمت چپ مغز با سمت راست بدن ارتباط پیدا میکند.

۲مخچه ساختاری است پر شکنج که کمی بالاتر از پیاز مغز تیره است و به پشت ساقه ی مغز اتصال دارد وظایف آن عبارت است از: (۱) هماهنگ سازی حرکات (۲ کنترل و هماهنگی کارکردهای عالی ذهن ارتباطات عینی بین مخچه و بخشهای پیشانی مغز که در زبان و برنامه ریزی و استدلال در گیرند. انطباقهای ظریف ،ماهیچه مثل نوشتن و نواختن ساز

۳تالاموس در رأس ساقه مغز قرار دارد تالاموس یک ایستگاه ارسالی مهم است که اطلاعات را دسته بندی و آنها را برای تفسیر به مناطق مربوطه میفرستد. تالاموس مانند یک ایستگاه تقویتی عمل میکند و اطلاعات رسیده از گیرندههای حسی را به سوی قشر مخ هدایت میکند (غیر از اطلاعات رسیده از گیرنده بویایی تالاموس در کنترل خواب و بیداری نیز نقش دارد و در این مورد، با ساخت شبکه ای پیوند دارد.

۴هیپوتالاموس زیر تالاموس قرار گرفته و کنترل سه فعالیت مهم خوردن آشامیدن و رفتار جنسی را بر عهده دارد. هیپوتالاموس به بررسی هیجانات استرس حفظ و پاداش و هدایت دستگاه درون ریز را بر عهده دارد. همچنین تنظیم کننده حالات درونی بدن است و استرس ها را اداره میکند. تنظیم فعالیت غدد درون ریز و حفظ تعادل حیاتی نیز بر عهده هیپوتالاموس است.

نکته هیپوتالاموس بطنی – میانی مسئول تنظیم رفتار جنسی زنان است.

نکته هیپوتالاموس قدامی مسئول تنظیم رفتار جنسی مردان است.

نکته مرکز فشار روانی (استرس) هیپوتالاموس است به دلیل نقش خاصی که در بسیج بدن دارد.

۵تشکیلات شبکه ای تورینه ای شبکه ای از مدارهای عصبی است وظایف آن عبارت اند از (۱ نقش مهمی در حالت برانگیختگی یا به هوش بودن آدمی دارد. (۲ نقش مهمی در توانایی تمرکز و توجه به محرک دارد (۳ این تشکیلات به صورت صافی عمل میکنند؛ بعضی پیامهای حسی را به قشر مخ راه می دهند و راه را بر بعضی میبندند وضع هشیاری شخص در هر لحظه تحت تأثیر فرایند گذر اطلاعات از صافی تشکیلات شبکه ای است.

نکته گیرندههای حسی همه دارای رشته های عصبی هستند که از تشکیلات شبکه ای میگذرد.

نکته گذراندن برق با ولتاژ معین به تشکیلات شبکه ای حیوان را به خواب میبرد یا تحریک برقی با بسامدهای تند حیوان خفته را بیدار میکند.

۶دستگاه کناری (لیمبیک) زیر قشر مخ قرار گرفته است و در حافظه و هیجان نقش دارد لیمبیک نظارت بر رفتار غریزی را بر عهده دارد؛ بعضی از رفتارهای غریزی را بازداری میکند و در نتیجه جانور میتواند در برابر تغییرات محیط سازگارتر باشد دستگاه کناری شامل چند ساختار است بادامه یا آمیگدال که در لوب گیجگاهی قرار دارد وظایف آن عبارت است از (۱) در تمییز دادن اشیایی که برای حیات و بقای ارگانیسم ضرورت دارند. مثل غذای مناسب جفت و رقبای اجتماعی دخالت دارد ( در آگاهی هیجانی و ابراز هیجانات نقش دارد.

هیپوکامپ یا دم اسب که وظایف آن عبارت است از (۱) نقش ویژه ای در حافظه دارد (۲ نقش حساس آن در ذخیره سازی رویدادهای تازه در قالب خاطرات پایدار است.

نکته با برداشتن هیپوکامپ مشکلی برای به یاد آوردن تجربههای پیشین و شناسایی دوستان به وجود نمی آید.

مخ (کورتکس) لایه بیرونی ،مخ قشر مخ نامیده میشود و خاکستری رنگ است زیرا قشر مخ از یاخته های عصبی و رشته های (آکسون) بدون میلین تشکیل شده است. بخش زیرین قشر مخ از آکسونهای میلیندار تشکیل یافته و سفیدرنگ به نظر می.آید قشر مخ عالی ترین سطح مغز است که کارهای ذهنی عالی مثل فکر کردن و برنامه ریزی در آن صورت میگیرد.

لوب ها

دو نیمکره مغز اساساً متقارن هستند و شکاف عمیق سراسری جلو به عقب آنها را از هم جدا می.کند مغز دو نیمکره چپ و راست دارد و هر نیمکره چهار قطعه یا لوب دارد توپهای قشر مخ عبارت اند از لوب پیشانی (Frontal) لوب آهیانه (Parietal) توب پس سری (occipital) و لوب گیجگاهی (Temporal).

شیار به فرورفتگی ها و چین و چروکهای مغز شیار می گویند قطعه پیشانی و قطعه آهیانه را شیار مرکزی از هم جدا می.کند قطعه گیجگاهی و آهیانه را شیار جانبی جدا می کند شیار طولی دو نیمکره را از هم جدا می کند ، ارتباط دو نیمکره از طریق جسم پینه ای است.

۱لوب پیشانی: جلوی سر واقع شده در قسمت عقب پیش مغز و بزرگترین قطعه مغز است.

وظایف: کنترل ماهیچه های ،حرکتی هوش و شخصیت

انسانها با آسیب در لوب پیشانی از لحاظ هیجانی سطحی حواس پرت و بیدل و دماغ میشوند و در عین حال ملاحظه موقعیتهای اجتماعی را نمی کنند. یک بخش مهم لوب ،پیشانی قشر پیش پیشانی است که در جلوی قشر حرکتی قرار دارد.

وظایف در کارهای شناختی عالی (۱) برنامه ریزی (۲) استدلال (۳) عملکردهای اجرایی (۴) انگیزش (۵) شخصیت، نقش دارد.

دستگاه کنترل ،اجرایی به دلیل سازماندهی تفکر است. ۲لوب آهیانه در ناحیه ای بالای سر واقع شده است.

وظایف -۱ ثبت محل فضایی زمانی که تخمین میزنید توپی را چقدر دور پرتاب کنید تا به دیگری برسد. -۲ توجه توجه) خود را از تلویزیون دیدن به صدای دعوای بیرون معطوف میکنید ۳ حرکت زمانی که کتاب را ورق میزنید.) لوب آهیانه ای درگیر است.

۳لوب گیجگاهی در بالای گوشها قرار دارد اتصالاتی به دستگاه کناری دارد با آسیب لوب ،گیجگاهی فرد نمیتواند اطلاعات را در حافظه بلند مدت خود بایگانی کند. وظایف شنیدن پردازش ،زبانی، حافظه، درک و فهم.

۴لوب پس سری در پشت سر قرار دارد، به محرکهای بصری پاسخ میدهد و پردازش میکند (مثل،رنگ شکل و حرکت سکته مغزی با جراحت لوب پس سری میتواند باعث کور شدن یا حداقل محو شدن بخشی از میدان بصری شخص شود.

ساختار قشر مخ: قشر مخ از سه بخش تشکیل شده است: (۱) حسی (۲) حرکتی (۳) ارتباطی بیشترین بخش قشر مخ است که در تفکر، زبان و حافظه نقش دارد.

Exploring the Wonders of the Human Nervous System

Welcome, curious minds, to a journey of discovery and wonder! Today, we embark on an extraordinary exploration of the Central nervous system, the mesmerizing and intricate system that lies at the core of our being. Brace yourselves for an immersive adventure into the depths of the human nervous system.

Unveiling the Complexity: As we delve into the Central nervous system, be prepared to witness the awe-inspiring complexity that underlies our everyday actions. This remarkable network of nerves, cells, and chemical messengers is responsible for coordinating our every move, thought, and emotion. From voluntary actions, such as walking and talking, to involuntary processes like breathing and heartbeat, the central nervous system orchestrates it all.

Exploring the Crown Jewels: At the heart of the Central nervous system lies two awe-inspiring gems: the brain and spinal cord. The brain, the command center of our entire being, dazzles with its immense diversity of functions. It houses our memories, controls our senses, processes emotions, and enables us to think, reason, and dream. The spinal cord, on the other hand, acts as a vital highway, connecting the brain to the rest of our body and facilitating the seamless flow of information.

Witnessing Marvels: Prepare to be astounded as we uncover the unique features encapsulated within the Central nervous system. Witness the magic of neural plasticity, which allows our brain to adapt and rewire itself. Marvel at how the brain effortlessly juggles billions of neurons to decipher patterns, solve problems, and create works of art. Be amazed by the remarkable resilience of the spinal cord, enabling it to control reflexes and serve as a life-sustaining conduit for messages between the brain and body.

Benefits and Beyond: The wonders of the central nervous system extend far beyond its sheer beauty. By understanding its inner workings, we gain invaluable insights into neurological disorders and mental health. We unlock the secrets to finding effective treatments and therapies that enhance the quality of life for millions worldwide. The Central nervous system holds the key to understanding our identity, shaping the future of medicine, and unravelling the mysteries of human existence.

Embark on this Mind-Blowing Voyage: Join us as we embark on an extraordinary voyage into the depths of the Central nervous system. Unlock the infinite realms of knowledge and unleash your curiosity. Whether you are a neuroscience enthusiast, a medical professional, or simply a lover of captivating stories, this post promises to mesmerize, educate, and challenge your understanding of what it means to be human.

Buckle up and get ready to be captivated by the Central nervous system!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *