نواحی قشر مخ

Cerebral cortex areas


۱منطقه اصلی حرکتی این منطقه در جلوی شیار مرکزی است و وظیفه کنترل حرکتهای اختیاری بدن را بر عهده دارد. حرکات سمت راست بدن را بخش حرکتی نیمکره چپ و حرکات سمت چپ بدن را بخش حرکتی نیمکره راست کنترل می کند.

۲منطقه اصلی حسی ـ تنی: در قطعه ی آهیانه ای است که بین شیار مرکزی و منطقه ی حرکتی قرار دارد گرما ،سرما ،لمس، درد و حس حرکت بدن همگی در این ناحیه منعکس می شوند.

 

۳منطقه اصلی بینایی: پشت قطعه پس سری قرار دارد که رشته های عصب بینایی و مسیرهای عصبی را که از هر چشم به قشر بینایی میرسند، اول در محلی به نام چلیپای بینایی قطع کرده و از یک چشم میدان دیدگاهی چپ به نیمکره راست و میدان دیدگاهی راست به نیمکره چپ میرود. یعنی میدان دیدگاهی چپ چشم راست و میدان دیدگاهی راست چشم چپ به منطقه بینایی نیمکره راست میرود.

۴منطقه اصلی شنوایی: این منطقه در سطح قطعه گیجگاهی و کناره هر نیمکره قرار دارد و به تحلیل علائم پیچیده ی شنیداری می پردازد. این منطقه به ویژه با شکل گیری زمانی صوت مثلاً در گفتار آدمی سر و کار دارد هر دو گوش در هر دو سوی قشر مخ مناطق شنوایی دارند اما ارتباط هر یک با منطقه مقابلش نیرومندتر است مثلاً گوش راست به هر دو منطقه شنوایی راست و چپ اطلاعات میفرستد اما به منطقه شنوایی سمت چپ مغز اطلاعات بیشتری میفرستد.

۵منطقه تداعی: بخش بزرگی از قشر مخ که به طور مستقیم درگیر فرایندهای حسی و حرکتی نیست منطقه تداعی نام دارد منطقه تداعی پیشانی نقش

پراهمیتی در فرایندهای فکری لازم برای حل مسئله دارد.

۶مناطق ارتباطی خلفی: در جوار مناطق اصلی حسی قرار دارند و به نظر میرسد شامل ناحیههای کوچکتری باشند که هر یک به حس معینی اختصاص دارد مثلاً بخش زیرین قطعه گیجگاهی در ادراک دیداری نقش دارد که آسیب آن باعث ایجاد کاستیهایی در بازشناسی و تمییز شکلها میشود.

نکته هر اندازه بخش معینی از بدن حساس تر و پر کاربردتر باشد بخش بزرگتری از منطقه ی حسی – تنی و حرکتی به آن اختصاص دارد.


 Exploring the Secrets of the Brain’s Cortex

In the intricate realms of our brains, hidden away beneath layers of neural connections, lies a fascinating territory known as the cerebral cortex. This vast expanse of gray matter is a mesmerizing landscape, brimming with countless wonders waiting to be unraveled. Join us on an extraordinary journey as we delve into the depths of the brain’s cortex, where mystery meets marvel.

The Unique Features of the Brain’s Cortex

  • The Cortex Mosaic: Like an artist’s palette, the cortex is composed of specialized zones, each with its own distinctive characteristics and functions. Sensory processing, motor control, language, and memory all converge within this intricate tapestry of interconnected areas.
  • Neuronal Networks: Within the cortex, neurons form intricate networks, communicating through electrical and chemical signals. This mesmerizing symphony of neuronal activity creates the foundation for our thoughts, emotions, and consciousness.
  • Plasticity and Adaptability: The cortex is remarkably flexible, capable of constantly rewiring itself in response to new experiences and challenges. This extraordinary ability, known as neuroplasticity, allows us to learn, adapt, and grow throughout our lives.

The Benefits of Exploring the Brain’s Cortex:

  • Unlocking Mysteries: By unraveling the secrets of the cortex, we gain deep insights into the complexities of human cognition, perception, and behavior. Our quest for knowledge enriches our understanding of ourselves and fosters advancements in neuroscience and related disciplines.
  • Medical Breakthroughs: Understanding how the cortex functions is crucial for diagnosing and treating various neurological disorders. It enables us to develop targeted therapies, restore lost functions, and improve the quality of life for millions of individuals worldwide.
  • Enhancing Mental Well-being: Exploring the cortex empowers us to enhance our cognitive capabilities, sharpen our focus, and boost our mental resilience. By tapping into the incredible potential of our brains, we can cultivate wellness and achieve greater self-actualization.

Embark on an Extraordinary Journey:

As we venture deeper into the uncharted territories of the brain’s cortex, prepare to be mesmerized by its profound beauty and captivating mysteries. Join us on this transformative quest as we unlock the secrets of perception, unravel the enigma of consciousness, and explore the very essence of what it means to be human. Together, let us delve into the realm of مناطق قشر مغز, revealing a world unseen, yet crucial to our existence.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *