دستگاه غده های درون ریز
عملکرد دستگاه غده درون ریز کندتر از دستگاه عصبی است که به صورت غیر مستقیم و به کمک مواد شیمیایی به نام هورمون بر مجموعه فعالیتهای سلول ها در سراسر بدن تأثیر میگذارد و هورمونها را به داخل خون میریزد دستگاه غدد درون ریز در کنترل هیپوتالاموس است.

غده هیپوفیز

زیر هیپوتالاموس است و به صورت جوانه از مغز برآمده است به دلیل بیشترین تعداد هورمون و کنترل بر ترشح غده های درون ریز دیگر، غده رهبر بدن است. کمبود هورمون رشد که از این غده ترشح میشود موجب کوتولگی و ترشح زیاد آن باعث غول پیکری میشود.

دیگر هورمونهای هیپوفیز وظیفه راه اندازی سایر غدد درون ریز مثل تیروئید غده های جنسی و لایه بیرونی غده فوق کلیه را بر عهده دارند. رفتار عشقبازی جفتگیری و تولیدمثل در بسیاری از حیوانها مبتنی بر کنش متقابل پیچیدهی بین دستگاه عصبی و تأثیر غده هیپوفیز بر غده های جنسی است.

نکته: در شرایط اضطراری ۳۰ نوع هورمون ترشح می.شود هورمون عمدهی شرایط اضطراری آدرنو کورتیکوتروفیک (ACTH) است.

غده های فوق کلیوی

این غدهها در ،خلق سطح انرژی و توان مقابله با فشار روانی نقش پراهمیتی دارند هسته درونی این غده دو نوع هورمون ترشح میکنند (۱) اپی نفرین

(آدرنالین (۲) نوراپی نفرین نور آدرنالین هسته بیرونی این غده کورتیزول ترشح میکند.

عملکرد اپی نفرین به شیوه دستگاه سمپاتیک است (۱) تنگ شدن عروق خونی معده و روده (۲ تندتر شدن ضربان قلب عملکرد نوراپی نفرین جاندار را برای عمل در اضطرارها آماده میکند.

مقایسه هورمون و پیک عصبی

شباهت: هر دو پیامهایی را بین یاخته های بدن منتقل می کنند.

تفاوت: اثر پیک عصبی بسیار موضعی است یعنی پیامهایی را به نورونهای همجوار میبرد، اما هورمون ها راه درازتری را در بدن طی می کنند و به شیوه های گوناگون بر یاخته های متفاوت اثر می گذارند.

نکته: بعضی از پیکهای شیمیایی مثل اپی نفرین و نور اپی نفرین دو کارکرد دارند: ۱- اگر از نورون رها شده باشند به مثابه پیک عصبی عمل میکنند. ۲- اگر از غده فوق کلیه رها شده باشند همچون هورمون عمل می کنند.

Welcome to the World of Endocrine Glands!

Unlocking the Secrets of Endocrine Glands: A Complete Guide

Prepare to embark on a fascinating journey into the intricate world of “دستگاه غده های درون ریز” – the enigmatic realm where hormones reign supreme and bodies find balance. Brace yourself as we unravel the secrets held within the realm of these miniature powerhouses, known as endocrine glands!

Within our bodies, the endocrine system silently orchestrates a symphony of responses, regulating essential functions and maintaining homeostasis. These glands, often overshadowed by their more popular counterparts, play a vital role in our overall well-being, affecting everything from our growth and metabolism to our reproductive processes.

Imagine a network of glands, each one carrying a distinct set of responsibilities, yet seamlessly working together to keep our body in harmony. From the pineal gland, our gateway to sleep and wakefulness, to the extraordinary pituitary gland, the “master gland” that controls numerous other glands, each endocrine gland brings its unique contribution to the intricate dance of hormones.

Now, let’s dive deeper into the remarkable characteristics of these endocrine glands:

Hormone Production: Each gland produces specific hormones, acting as chemical messengers that communicate vital information throughout the body.

Targeted Effect: These hormones have targeted effects on various organs and tissues, ensuring the precise orchestration of bodily functions.

Regulation: The glands themselves are regulated by the hypothalamus, a key player in the endocrine system that connects the brain and these tiny powerhouses.

Feedback Mechanisms: Endocrine glands possess intricate feedback mechanisms, allowing them to adjust hormone production based on the body’s needs.

The benefits of understanding the intricacies of “دستگاه غده های درون ریز” are immense. Through this profound knowledge, we gain insights into imbalances that may impact our health, enabling preventative measures and potential treatment interventions. Moreover, comprehending the intricate dance of hormones enhances our appreciation for the complexity of the human body.

As we delve into each endocrine gland, we will unlock a treasure trove of information, unveiling the secrets and wonders hidden within. From the thyroid, orchestrating our metabolism, to the adrenal glands, safeguarding our responses to stress, we will explore their functions, interconnections, and the vital roles they play in our lives.

Join us as we embark on this captivating exploration of “دستگاه غده های درون ریز” – a journey that promises to enrich our understanding of our bodies, and ultimately, empower us to lead healthier lives!

Stay tuned for our upcoming posts, where we will delve into each endocrine gland, unravelling the complexity and magnificence of their functions.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *