رمزگردانی حسی
هر دستگاه حسی باید ابتدا انرژی فیزیکی ویژه خود را به نحوی به علائم الکتریکی تبدیل کند تا این علائم بتوانند نهایتاً به مغز راه یابد. این فرایند را تبدیل نیرو نامیده اند عمل تبدیل نیرو توسط یاخته های ویژه ی اندام حسی به نام گیرنده انجام میگیرد

گیرنده نورون یاخته) (عصبی خاصی است که وقتی فعال ،شد علامتهای الکتریکی خود را به نورونهای رابط انتقال میدهد این علامت الکتریکی به مغز می رود تا به منطقه ی دریافت کننده مربوطه در قشر مخ برود.

نکته ۳ گیرنده ها نقش اساسی در مرتبط ساختن رویدادهای بیرونی با تجربه ی هشیار دارند.

رمزگردانی شامل دو مؤلفه است شدت محرک و کیفیت محرک رمزگردانی شدت محرک

محققان برای اندازه گیری نحوه رمزگردانی شدت و کیفیت محرک از شیوه ثبت فعالیت تک یاخته ها استفاده میکنند، یعنی با کار گذاشتن ریز الکترودهایی در مغز حیوان اینکه کدام نورون به کدام محرک پاسخ میدهد را شناسایی میکنند.

راه های اندازه گیری شدت محرک

تمییز کیفیت در یک حس خاص مثلاً چگونه رنگ قرمز را از سبز یا مزه شیرین را از ترش تمییز میدهیم که به دلایل زیر است: ا تارهای عصبی در هر یک اختصاصی هستند. تارهای عصبی خاصی به مزه شیرن و تارهای خاص دیگر به مزه ترش و… پاسخ می دهند. الگوی شلیک عصبی در هر دستگاه عصبی الگوی شلیک عصبی میتواند مبنای رمزگردانی کیفیت احساس قرار گیرد برای مثال تار عصبی معینی ممکن است حداکثر پاسخدهی را به مزهی شیرین داشته باشد و در عین حال به مزه های دیگر نیز به درجات مختلف پاسخ دهد.

نظریه تشخیص علامت: چنین فرض میشود که همیشه مقداری فعالیت تصادفی یا پارازیت در دستگاه حسی هست و بنابراین .

صفر وجود ندارد.

چیزی به نام محرک

مولر معتقد است که مغز، اعصاب انتقال دهنده متفاوتی برای هر حسن دارد و مسیرهای عصبی که از هر اندام گیرنده نشئت میگیرد، به ناحیه خاصی از قشر مخ میرود که با محل رسیدن مسیرهای نشئت گرفته از سایر حواس تفاوت دارد به این اصل اختصاصی گری گفته اند. انتقال پیام عصبی با سرعت ۱ تا ۱۲۰ متر بر ثانیه صورت میگیرد و تابع قوانین خاصی است. این قوانین که تا حدی واکنش نورون در برابر محرکها را نشان میدهند، عبارت اند از قانون همه یا هیچ قانون مقاومت مطلق و قانون مقاومت نسبی.

قانون همه یا هیچ محرک باید حداقل انرژی لازم برای تحریک گیرنده ی حسی را داشته باشد تا تحریک به وجود آید این حداقل انرژی را آستانه تحریک می نامند. به محض اینکه انرژی محرک به آستانه ی تحریک رسید، عصب به طور کامل تحریک میشود و حداکثر پاسخ را به محرک میدهد. به سخن دیگر، پس از تحریک شدن عصب هیچ رابطه ای بین شدت محرک و قدرت پاسخ نورون وجود ندارد بلکه این پاسخ به وضع شیمیایی خود نورون وابسته است. وقتی محرک شدید است نورونهای بیشتری را به فعالیت وامیدارد و در نتیجه پاسخ نیز شدیدتر میشود. برای روشن تر شدن ،مطلب مثال زیر را در نظر میگیریم

فرض کنیم فصل زمستان است و شما میخواهید بخاری هیزمی خود را که پر از هیزمهای درشت است روشن کنید. بدیهی است که چوب کبریت انرژی لازم برای آتش زدن هیزمها را ندارد یعنی نمیتواند آنها را به آستانه ی اشتعال برساند مقداری خرده چوب یا کاغذ فراهم می کنید، ابتدا آنها را آتش میزنید و بعد به کمک آنها هیزمها را به آتش میکشید بدیهی است که وقتی هیزمها آتش گرفت ادامهی سوختن و نحوهی سوختن آنها به جنس و میزان رطوبت آنها بستگی دارد نه به خرده چوب یا خرده کاغذهایی که برای شعله ور شدن آنها به کار رفته است در مورد تحریک عصبی نیز همین قانون مصداق دارد.

مقاومت مطلق پس از آنکه عصب تحریک شد و پیام عصبی به راه افتاد بلافاصله دوره ای میرسد که در آن عصب اصلاً تحریک نمی شود و در مقابل تحریک های بعدی هر اندازه هم شدید باشد مقاومت می کند این دوره را دوره ی مقاومت نسبی مینامند پس از این دوره دوره دیگری به نام دوره مقاومت نسبی میرسد در این دوره عصب تنها با محرک های شدید تحریک میشود این دو دوره را در واقع دوره استراحت عصب مینامند که بین نیم تا دو هزارم ثانیه طول میکشد تفاوتهای موجود بین این احساسها از طریق رشته های عصبی دست اندرکار تعداد آنها و تعداد تکانه های منتقل شده به

مرکز عصبی معلوم میشود.

حس بینایی

بینایی انسان از حداکثر حساسیت فیزیکی برخوردار است. بینایی بیشتر از سایر حواس با نیازهای آدمی سازگار است. نور تنها نوعی از انرژی الکترومغناطیسی است این انرژی شامل اشعه ایکس امواج رادیویی و… هم می.شود میتوان در نظر گرفت که همه انرژی الکترومغناطیسی به شکل موج اما با طول موجهای مختلف حرکت میکند طول موج به فاصله بین رأس یک موج تا راس دیگر آن گفته میشود چشم

ما به جزء کوچکی از انرژی الکترومغناطیسی با طول موج تقریباً بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر حساس است و ما آن را نور می نامیم. طولانی ترین طول موج ← مادون قرمز کوتاهترین طول موج ← فرابنفش همان ارتفاع است موج محرک فیزیکی دستگاه بینایی تور است دو خصوصیت مهم دیگر نوره دامنه و خلوص آنهاست. دامنه

و به درخشندگی محرک بعدی ربط دارد امواج نوری با دامنه بزرگتر نور روشن تری میسازند امواج نوری با دامنه کوچکتر تور ضعیف تری می سازند.

رنگهایی که خیلی خالص هستند نور سفید ندارند. خلوص یا ترکیب طول موج ها در نور به اشباع یا پرمایگی ادراک شده محرک بصری اطلاق میشود.

Sensory Decoding: Unveiling the Secrets of Human Perception
Welcome to “Sensory coding”! In this captivating and comprehensivepost, we invite you to dive into the mesmerizing world of sensory decoding. Prepare to embark on a fascinating journey that unravels the secrets behind our senses and the profound impact they have on our lives.

Often taken for granted, our senses are the gateway to a rich tapestry of experiences, allowing us to interact with the world around us. But have you ever wondered how our brains decode these sensory inputs, transforming them into meaningful perceptions? “Sensory coding” delves deep into this intricate process, shedding light on the complex mechanisms that underlie our sensations.

Unveiling unique features seldom explored, this post takes you on a thrilling adventure through the five primary senses: sight, hearing, taste, smell, and touch. Through captivating storytelling and vivid examples, we paint a vivid picture of how each sense operates, showcasing their astonishing abilities and highlighting the extraordinary interplay between them.

But this journey goes beyond mere observation. “Sensory coding” explores the benefits and value that understanding sensory decoding can bring to our lives. By unraveling the mysteries behind our senses, we gain a deeper appreciation for the beauty that surrounds us, enhancing our perception and intensifying our enjoyment of the world’s wonders.

Engaging your senses holds immense power. It allows you to savor the intricate flavors of a gourmet meal, immerse yourself in the symphony of sounds during a live concert, marvel at the vibrant hues of a breathtaking sunset, inhale the intoxicating scent of blooming flowers, and feel the gentle touch of a loved one’s hand. Understanding the inner workings of our sensory decoding amplifies these experiences, enriching your life in ways you could never imagine.

Delve into the wonders of “Sensory coding” and uncover the secrets that lie within. Prepare to be captivated and amazed as you embark on this sensory expedition, acquiring knowledge that transcends the ordinary and awakens a newfound appreciation for the incredible mechanisms governing our perceptions. Let us embark on this enchanting journey together!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *