پیکهای عصبی انتقال دهنده های عصبی و گیرنده های عصبی

پیکهای عصبی (انتقال دهنده های عصبی) و گیرنده های عصبی بعضی پیکها در جاهایی از دستگاه عصبی نقش بازدارنده و در جاهای دیگر نقش تحریکی دارند؛ بیش از هفتاد نوع پیک عصبی شناسایی شده اند. (ا) استیل کولین (ACH) فراوان است عبارت اند از: (۱) در جایی از پیش مغز ... ادامه مطلب