دستگاه عصبی خودمختار

دستگاه عصبی خودمختار دستگاه خود مختار غده های درون ریز ماهیچه های ،صاف قلب و عروق خونی و پوشش درونی معده و روده را اداره می کند دستگاه عصبی خود مختار شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که اثرات متضاد دارند. ... ادامه مطلب

خصوصیات دستگاه عصبی

Unveiling the Marvel of the Nervous System: Exploring its Key Attributes, Benefits, and Unique Characteristics" Discover the incredible world of the nervous system in our latest WordPress post, "خصوصیات دستگاه عصبی". Dive into its pivotal features, including its intricate network of neurons and their remarkable ability to transmit messages throughout the body. Gain insights into the advantages this complex system offers, from controlling bodily functions to facilitating communication between body and mind. Delve into its distinctive qualities, such as adaptability and plasticity, which enable us to learn, grow, and adapt to our environment. Embark on this captivating journey to unravel the secrets of the remarkable nervous system and witness its extraordinary contributions to our everyday lives. ... ادامه مطلب

پیکهای عصبی انتقال دهنده های عصبی و گیرنده های عصبی

پیکهای عصبی (انتقال دهنده های عصبی) و گیرنده های عصبی بعضی پیکها در جاهایی از دستگاه عصبی نقش بازدارنده و در جاهای دیگر نقش تحریکی دارند؛ بیش از هفتاد نوع پیک عصبی شناسایی شده اند. (ا) استیل کولین (ACH) فراوان است عبارت اند از: (۱) در جایی از پیش مغز ... ادامه مطلب