گیلیا (یاخته غیر عصبی)گیلیا (یاخته غیر عصبی)

علاوه بر نورونها مملو از یاخته های غیر عصبی به نام گلیا است که در میان نورونها پراکنده اند و غالبا آنها را احاطه می کنند گلیاها وظیفه حفاظت از سیستم عصبی را بر عهده دارند نسبت تعداد یاخته های گلیا به نورونها ۹ به ۱ .است گلیاها بیش از نیمی از حجم مغز را تشکیل میدهند علت دستگاه عصبی تمامی تومورهای مغزی تکثیر لجام گسیخته ی ساختارهای گلیایی است.
عملکرد عمده گلیاها:
(۱) نگه داشتن نورونها در جای خود به همین دلیل گلیا یا چسب نامیده شده اند.
(2) تهیه مواد غذایی ضروری برای سلامت نورونها
(۳) از راه پاکیزه سازی محیط نورونها به ویژه در سیناپس ها توان علامت دهی آنها را حفظ میکنند ← خانه داری مغز
۴) ساخت غلاف میلین
 نکته 1: غلاف میلین: غلافی از مواد چربی است که برخی رشته های عصبی آکسونها به نام رشته های میلین دار را پوشانیده است.

تکانه های عصبی با سرعت بیشتر و صرف انرژی کمتری از رشته های میلین دار عبور میکند تا از رشته های فاقد میلین

حالت نورونی بهنگام پلاریزه: حضور یون پتاسیم در داخل سلول و یون سدیم در بیرون سلول

حالت نورونی بهنگام دپلاریزه: حضور یون سدیم در داخل سلول و یون پتاسیم در بیرون سلول

نکته 2: بیماری اسکلروز چندگانه تصلب (چندگانه (MS) که از ویژگی آن کژکاری شدید اعصاب حسی و حرکتی است، ناشی از تباهی غلاف میلین است.
نکنه 3: دسته ای از آکسونهای کشیده مربوط به صدها یا هزاران نورون را عصب مینامند. در هر عصب ممکن است هم اکسون های نورونهای حسی وجود داشته باشد و هم حرکتی
نکته 4: در سر تا سر دستگاه عصبی تنه ی نورونها با همدیگر تشکیل توده ای میدهند که نام این توده در مغز و نخاع هسته و در بیرون از مغز و نخاع گره است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *