ناقرینگی های مغز
نیمکره چپ تقریباً همواره بزرگتر از نیمکره راست است. در نیمکره راست رشته های عصبی در از فراوان ترند حال آنکه در نیمکره چپ رشته های بسیار گوناه فراوان تر است.

نیمکره چپ هم در گویش منطقه بروکا و هم در فهم زبان منطقه ورنیکه نقش دارد به همین دلیل نیمکره چپ را فرمانروای گویایی مینامند. در صرع پل ارتباطی نیمکره ها (جسم) پینهای مشکل آفرین میشود به این معنی که حمله ی صرعی یک نیمکره از جسم پینهای می گذرد و در نیمکره ی دیگر انبوهی از نورونها را به شلیک عصبی وامی دارد جراحان مغز برای جلوگیری از این گسترش حمله در برخی موارد شدید صرع جسم پینه ای را قطع میکنند. نیمکره چپ در اداره گفتار و نوشتار و محاسبات ریاضی نقش دارد و میتواند کارهای پیچیده ی منطقی فراوانی انجام دهد. نیمکره راست فقط زبان ساده را در می یابد و توان اصلی آن در بازسازی فضایی و ادراک طرح هاست شناسایی چهره ها جلوه های هیجانی چهره، شیب خطها یا محل نقطه ها وقتی به نیمکره راست فرستاده میشود سریع تر است.

نکته تنها در معدودی از چپ دستان مناطق گویایی در نیمکره راست قرار دارد اما در بیشتر آنها مانند راست دستان، مناطق گویایی در نیمکره چپ است.

تولید زبان ← در منطقه بروکا (لوب پیشانی).

آسیب ← به زبان پریشی بیانی

فهم و دریافت کلام ← در منطقه ورنیکه لوب گیجگاهی (چپ) آسیب ← زبان پریشی دریافتی

نکته واژه زبان پریشی (آفازی) به آن دسته از اختلالات گویایی (تکلی) گفته می شود که بر اثر آسیب مغزی ایجاد می شوند.

زبان پریشی بیانی: افرادی که بروکای آنها آسیب دیده ،است نمیتوانند کلمات را درست ادا کنند و بسیار اهسته و پرزحمت صحبت می کنند. غالبا می توان مقصود آنان را فهمید نامها را معمولا به صورت منفرد به کار میبرند صفتها قیدها حروف اضافه و ربط را حذف میکنند. این افراد در فهم چیزهایی که میشنوند یا میخوانند، هیچ مشکلی ندارند.

زبان پریشی دریافتی: کسانی که دچار آسیب در منطقه ورنیکه هستند معنای کلمات را نمیفهمند میتوانند زنجیره ای از کلمات را بدون اشکال ادا می کنند ولی در کاربرد کلمات خطا می کنند و گفتارشان بی معنی است عبارت سالاد کلمات به این مشکل اطلاق میشود.

الگوی ورتیکه گشونید: این موضوع را مطرح میکند که منطقه بروکا محل ذخیرهی رمزهای تولید آوا است که ترتیب اعمال عضلانی لازم برای ادا کردن واژه را تعیین میکند. از سوی دیگر منطقه ورنیکه جایی است که رمزهای شنیداری و معنای واژه ها در آن ذخیره میشود برای اینکه واژه ای به گفتار درآید، باید رمزهای شنیداری آن در منطقه ی ورنیکه فعال شوند و از طریق رشته های عصبی به منطقه بروکا انتقال یابند تا در آنجا رمز آوایی مربوطه فعال شود. رمزهای تولید آوایی نیز به نوبه ی خود به قشر حرکتی منتقل شده و واژه مربوطه تولید میشود.

فهم واژه

الف) فهم واژه بیانی: برای فهم واژه ای که دیگران آن را بیان میکنند این واژه باید از قشر شنوایی به منطقه ی ورنیکه انتقال یابد و در آنجا شکل گفتاری اش با رمز شنیداری اش تطبیق شود و در نتیجه معنای واژه فعال شود.

ب)فهم واژه نوشتاری: نخست در قشر بینایی ثبت میشود و سپس به شکنج زاویه ای میرود تا شکل دیداری اش با رمز شنیداری اش در منطقه ورنیکه ارتباط یابد به محض پدیدار شدن رمز شنیداری واژه معنایش روشن می.شود معنای واژه فقط هنگامی بازیابی میشود که رمز شنیداری آن در منطقه ورنیکه فعال شود.

تطبيق شکل دیداری کلمه با شکل ،شنیداری در شکنج زاویه ای انجام میگیرد آسیب دیدن شکنج زاویه ای موجب میشود شخص نتواند نوشته ها را بخواند اما در حرف زدن و فهم گفتار دیگران مشکلی ندارد.

 

Unlocking the Power of the Brain: Exploring the Fascinating World of Neuroscience

Do you ever wonder about the incredible capabilities of the human brain? We are surrounded by marvelous machines that allow us to think, learn, and create. Unleashing the power of our brain is a topic that has fascinated scientists, philosophers, and artists for centuries. In this thought-provoking post, we delve deep into the mysteries of  – the hidden potentials of the mind that hold the key to our extraordinary abilities.

The Secrets Within

The human brain is a complex and enigmatic organ. It not only controls our bodily functions but also enables us to perceive the world, store memories, and make decisions. However, beyond these basic functions, lies a wealth of untapped potential that remains largely unexplored.

With , we uncover the fascinating phenomena hidden within our minds. We unravel the mysteries of cognitive abilities like intuition, creativity, and problem-solving. Understand how our brains process information and unlock the secrets of accelerated learning and enhanced memory retention.

Unique Features and Benefits

What sets  apart is its focus on practical applications and techniques to unleash the full potential of our brains. Dive into our engaging content that includes:

Brain Hacks: Explore mind-bending strategies to boost focus, productivity, and mental clarity. Discover techniques to effectively manage stress and improve overall cognitive performance.

Neuroplasticity: Journey into the wonders of neuroplasticity and learn how the brain’s ability to rewire itself can be harnessed for personal growth and development.

Mindfulness: Uncover the transformative power of mindfulness practices, and how they enhance brain function, reduce anxiety, and cultivate emotional well-being.

Creativity Unleashed: Unlock the artist within you as we dive into the neuroscience behind creativity, offering tips and exercises to tap into your imaginative potential.

By incorporating these techniques into your daily life, you can experience a multitude of benefits. Enhanced cognitive abilities, improved problem-solving skills, increased productivity, and a more profound connection to yourself and the world around you are just some of the fruits you can harvest.

Discover the Value

Embrace the enchanting journey of “Brain abnormalities” as we unravel the hidden treasures of the human mind. Whether you are a curious individual eager to harness your brain’s potential or a professional seeking innovative insights, this blog is your gateway to a world of limitless possibilities.

Join our community of knowledge seekers and embark on a captivating and transformative adventure. Together, let us unravel the fascinating tales of the human brain, exploring its vast landscapes of cognition and unlocking the secrets that lie within.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *